Prawo miejscowe — Uchwały Rady Gminy Bochnia

Indeks roczników

Rok 2021

 • PDF: Uchwała Nr XXVII/205/21 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 kwietnia 2021 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

  [Wersja HTML aktu][DZ. URZ. WOJ. 2021.2424]

 • PDF: Uchwała Nr XXVI/201/21 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2021 r.

  w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2021 r.

  [Wersja HTML aktu]

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2020

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2019

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2018

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2017

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2016

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2015

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2014

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2013

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2012

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2011

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2010

 • PDF: Uchwała Nr XXXVI/278/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie przystąpienia Gminy Bochnia - organu prowadzącego Zespół Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy - do realizacji projektu pn. „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Kina w Krakowie

  AKT NIEAKTUALNY

 • PDF: Uchwała Nr XXXV/267/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r.

  w sprawie przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

  [DZ. URZ. WOJ. 2010.615.4911]

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2009

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2008

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2007

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2005

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2004

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2003

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2002

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2001

[Powrót do indeksu roczników]

Rok 2000

 • PDF: Uchwała Nr XIII/101/00 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2000 r.

  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

  AKT NIEAKTUALNY

[Powrót do indeksu roczników]