Świadczenia

  • Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia i korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.