Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
  3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko w danym roku szkolnym odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
  4. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
  5. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym, którego właścicielem jest osoba trzecia (nie rodzic dziecka ucznia niepełnosprawnego)).
  6. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
  7. Dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (np. wydruk ze strony producenta pojazdu).

Do pobrania