Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Bochnia.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 122, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).
Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.
Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów:

 • potwierdzenie kwalifikacji osoby do prowadzenia przygotowania zawodowego, tj. pracodawcy, osoby prowadzącej zakład pracy w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takich osób)
 • zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego (jeśli wynika to z przepisów)
 • umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egazmin
 • świadectwo pracy młodocianego
 • zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia jej u innego pracodawcy)
 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem (w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca)
 • aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółki cywilnej również kopię umowy spółki).
  Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z p.zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika związane jest z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 122 Prawo oświatowe oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z p.zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójtów Gmin o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Zawiadomienie należy przekazać do wójta gminy, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinasowanie w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


Do pobrania