Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2015

Tytuł:

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opis:

w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.

Status:

AKT ZMIENIONY

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2015.4300

Treść aktu

UCHWAŁA NR VIII/72/15
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z p. zm.), w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale lub załącznikach do uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) dzieciach, młodzieży lub uczniach – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia;

2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

§ 2. 1. W celu wsparcia edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz motywowania ich do dalszego kształcenia, tworzy się gminny program stypendialny pn. „Dobry Start II”.

2. Program realizowany jest poprzez przyznawanie stypendiów Wójta Gminy Bochnia uczniom, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki i sportu, twórczo je wykorzystują dla własnego rozwoju i uzyskują dzięki nim wyjątkowe osiągnięcia.

3. Stypendium Wójta Gminy Bochnia jest przyznawane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego o charakterze motywacyjnym.

4. Środki przeznaczone na finansowanie stypendiów ujmowane są corocznie w budżecie Gminy Bochnia.

§ 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium określa „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia

§ 1. 1. Celem przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach gminnego programu pn. „Dobry Start II”, zwanych dalej stypendiami, jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

2. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki, kultury i sztuki oraz sportu uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium.

§ 2. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali jednocześnie:

1) średnią ocen nie niższą niż 4,5 i dobrą ocenę z zachowania:

2) indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu różnych dziedzin nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali jednocześnie:

1) co najmniej dobrą ocenę z zachowania:

2) indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu kultury i sztuki na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji kulturalnych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym;

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali jednocześnie:

1) co najmniej dobrą ocenę z zachowania:

2) indywidualny tytuł zdobywcy I – III lokaty w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w sportowych zawodach rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

§ 3. 1. Ustala się:

1) cztery jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) trzy jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2;

3) trzy jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym.

§ 4. 1. Z wnioskami o stypendium mogą występować dyrektorzy szkół, a także rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, promotorzy naukowi, artystyczni lub sportowi ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem – potwierdzenie wykonuje dyrektor szkoły – kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu,

b) rekomendacje rady pedagogicznej szkoły,

c) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka.

3. Kompletne wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bochnia w terminie do 10 września każdego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Bochnia, po uzyskaniu opinii komisji stypendialnej, w skład której wchodzą:

a) Zastępca Wójta Gminy Bochnia (przewodniczący komisji),

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bochnia,

c) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni,

d) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni (sekretarz komisji).

2. Komisja analizuje i opiniuje wnioski w terminie do 25 września każdego roku.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium, uwzględniając rekomendacje rady pedagogicznej i opinie komisji stypendialnej, podejmuje w formie zarządzeń Wójt Gminy Bochnia.

4. Nie normuje się trybu odwoławczego od decyzji wójta.

§ 6. 1. Decyzje o przyznaniu stypendium wręcza się stypendystom podczas sesji Rady Gminy Bochnia – nie później niż do końca października każdego roku.

2. Stypendia wypłaca się ze środków gminy na konto wskazane przez prawnego opiekuna stypendysty w terminie 7 dni od wręczenia decyzji.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r.

[...]
Pieczęć szkoły

Wniosek o przyznanie
stypendium Wójta Gminy Bochnia w ramach gminnego programu pn. „Dobry Start II”

(wniosek powinien być wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany)

Bochnia, dnia [...]

I. Dane ucznia:

Imię i nazwisko: [...]

Adres do korespondencji (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów):

kod pocztowy [...] miejscowość [...]

ulica [...] nr domu [...]

nr mieszkania [...] telefon [...]

II. Dane dotyczące przesłanek otrzymania stypendium:

Szkoła i klasa do której uczeń uczęszcza: [...]

Informacja dotycząca spełnienie warunków i szczególnych osiągnięć ucznia, o których mowa w § 2 Regulaminu (nazwy wydarzeń, daty i zajęte miejsca itp.):

[...]

 

[...]
(funkcja, podpis wnioskodawcy)

III. Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzająca rozwijanie zdolności ucznia (maksymalnie 500 znaków bez spacji):

[...]

 

[...]
(podpis dyrektora szkoły)

Informacja:

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia na podstawie Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 2015.4300).

Beneficjent wniosku oraz jego prawni opiekunowie mają prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania.

W myśl ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z p. zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Wójt Gminy Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych własnych i mojego dziecka

[...]
(imię i nazwisko)

 

[...]
(miejscowość, data)

[...]
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek