Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2022 r.

Opis:

w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Uchwała Nr XXXVI/278/22
Rady Gminy Bochnia

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) – po uzyskaniu opinii związków zawodowych – Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkołach i przedszkolach Gminy Bochnia;

2) szkole – należy przez to rozumieć każdą szkołę i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Bochnia na rok 2022, dzieli się w następujący sposób:

1) 30% na dofinansowanie w całości kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach oraz innych doraźnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli – dla nauczycieli skierowanych na te formy doskonalenia przez dyrektora szkoły.

2) 40% na dofinansowanie w części opłat za kształcenie nauczycieli w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe, w tym także za studia podyplomowe – dla nauczycieli skierowanych na te formy doskonalenia przez dyrektora szkoły.

3) 30% na dofinansowanie w całości organizacji i prowadzenia wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

§ 3. Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe obejmuje studia podyplomowe realizowane przez nauczycieli, szczególnie w specjalnościach związanych z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu w grupie przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz nauczania programowania komputerowego w szkole.

2) uzyskaniem dodatkowych specjalności nauczycielskich w zakresie:

– języka obcego nowożytnego na poziomie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego;

– pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnej, rewalidacji i resocjalizacji, poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego, diagnozy i terapii pedagogicznej;

– edukacji dla bezpieczeństwa;

– doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości;

– logopedii (neurologopedii),

- rytmiki.

§ 4. Środki, o których mowa w § 2 pkt. 3, przeznacza się na sfinansowanie usług świadczonych przez wyspecjalizowane placówki w ramach kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia – zgodnie z diagnozą potrzeb danej szkoły i jej koncepcją rozwoju.

§ 5. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 3, w wysokości do 60% tych kosztów, ale nie więcej niż 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za każdy zaliczony semestr akademicki dla jednego nauczyciela.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek