Stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych zamieszczone są w „regulaminie” ustanowionym uchwałą Nr LIII/394/23 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia.

Stypendia szkolne (o charakterze socjalnym)

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie i zamieszkujący na terenie gminy Bochnia. W szczególności: uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, policealnej – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Skąd pobrać a gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można pobierać w szkołach, siedzibie GZOSiP, Urzędzie Gminy w Bochni oraz ze strony internetowej (zobacz niżej). Natomiast składać wnioski należy tylko w siedzibie GZOSiP, w Łapczycy.

Jaki jest termin składania wniosków o stypendium szkolne?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jednorazowo w danym roku szkolnym w terminie od 1 do 15 września.

Jakie są najważniejsze dokumenty wymagane do wniosku o stypendium szkolne?

Bezwzględnie wymagana jest opina dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (formularz dołączony jest do wniosku).

Ponadto, należy załączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (lub ich brak) poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku uzyskane w miesiącu sierpniu (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku). Najważniejsze z nich to:

 • zaświadczenie o zarobkach netto z zakładu pracy (jeżeli osoba pracuje)
 • nakaz płatniczy podatku od posiadanych gruntów za bieżący rok (oraz dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał, jeżeli osoba opłaca składki KRUS)
 • decyzja o zasiłku rodzinnym i pielęgnacyjnym z ubiegłego roku (z ewentualnymi zmianami)
 • odcinek renty i decyzja z ZUS (jeżeli osoba jest rencistą)
 • zaświadczenie z urzędu pracy o niepobieraniu zasiłku (jeśli osoba jest bezrobotna i zarejestrowana w urzędzie pracy)
 • inne dokumenty określające wysokość lub utratę dochodów

Kiedy wypłacane są stypendia szkolne?

Stypendia za okres:
a) wrzesień-grudzień wypłaca się do 31 grudnia każdego roku,
b) styczeń-czerwiec wypłaca się do 30 czerwca każdego roku.

Zasiłki szkolne

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania
 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia
 • kradzież w mieszkaniu ucznia

W jakim terminie można złożyć wniosek o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku tj. zdarzenia losowego.

Kto może złożyć wniosek o zasiłek szkolny?

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Jakie są najważniejsze dokumenty wymagane do wniosku o zasiłek szkolny?

Bezwzględnie wymagana jest informacja o uczęszczaniu ucznia do szkoły, potwierdzona przez dyrektora szkoły, do której uczeń jest zapisany (formularz potwierdzenia dołączony jest do wniosku).

Do wniosku o zasiłek szkolny nie są wymagane dokumenty potwierdzające dochody a jedynie informacja o wysokości dochodów rodziny ucznia (podane we wniosku).

Kiedy wypłacany jest zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny wypłacany jest niezwłocznie w miarę dostępności środków. Płatność jest jednorazowa.

Numer telefonu do kontaktu w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych:
(14) 61-00-247


Do pobrania