Projekty i inicjatywy

MTA - Grant 3 w Gminie Bochnia

Od lewej: znak marki Fundusze Europejskie (napisy: Fundusze Europejskie, Program Regionalny), Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Małopolska, Flaga europejska (napisy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych
– Grant 3 w Gminie Bochnia

W 2023 roku w kilku szkołach Gminy Bochnia będzie realizowany Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniami i skutkami pandemii.

Do projektu przystąpiły szkoły w Baczkowie, Bogucicach, Dąbrowicy, Gawłowie, Nieszkowicach Małych, Nieszkowicach Wielkich i w Pogwizdowie.

W ramach Grantu-3 w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku szkoły będą realizować m.in.: zajęcia wyrównujące braki uczniów w zakresie różnych przedmiotów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty m.in. koła z języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych.

Ponadto będą prowadzone indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, co będzie wsparciem zarówno dla uczniów w zakresie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem jak i dla nauczycieli w nadrabianiu u uczniów braków edukacyjnych.

W przypadku dwóch szkół zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni.

Wartość projektu to kwota 120 tysięcy złotych, która zostanie przekazana Gminie Bochnia przez Województwo Małopolskie.

Link do Regulaminu projektu