Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa
– Pakiet Edukacyjny II.

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje .Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Od lewej: znak marki Fundusze Europejskie (napisy: Fundusze Europejskie, Program Regionalny), Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Małopolska, Flaga europejska (napisy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny)