Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 1 czerwca 2022 r.

Opis:

w sprawieogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Zarządzenie Nr 0050.50.2022
Wójta Gminy Bochnia
z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 i art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – Wójt Gminy Bochnia zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy;

2) Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie;

3) Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich;

4) Zespołu Szkół Gminnych im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Bochnia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr Marek Bzdek


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 1 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Bochnia ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Brzeźnicy – Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa – z siedzibą pod adresem: 32-700 Bochnia, Brzeźnica 180;

2. Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie – Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa – z siedzibą pod adresem: 32-711 Bogucice, Gawłów 64;

3. Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich – Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa – z siedzibą pod adresem: 32-700 Bochnia, Nieszkowice Wielkie 67;

4. Zespołu Szkół Gminnych im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu – Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa – z siedzibą pod adresem: 32-744 Łapczyca, Siedlec 143,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Pisemne oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu, którego konkurs dotyczy,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie: dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1663) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r;

12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym >i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z prywatnym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ……………… (podać nazwę i adres Zespołu, którego konkurs dotyczy)”, w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. na adres: Wójt Gminy Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania oferty listem poleconym, liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Bochnia.

4. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Bochnia: www.bochnia-gmina.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bochnia z zaznaczonym terminem zamieszczenia ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bochnia.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Na żądanie Wójta Gminy Bochnia kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 4–7 oraz 12 i 13.

Wójt
mgr Marek Bzdek