Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r.

Opis:

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2022/2023 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Zarządzenie Nr 0050.6.2022
Wójta Gminy Bochnia
z dnia 27 stycznia 2022 r.

W sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Bochnia na rok szkolny 2022/2023 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 150, 152, 154 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, określa się następujące terminy:

1) Składanie zgłoszeń dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, które zamieszkują w obwodzie tej szkoły, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata – termin: od dnia 7 do 18 marca 2022 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryterium branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 21 do 23 marca 2022 r.

3) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 25 marca 2022 r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 28 marca do 8 kwietnia 2022 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 13 kwietnia 2022 r.

§ 2. Jeśli szkoła podstawowa – po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie – dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, określa się następujące terminy:

1) Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci, które zamieszkują poza jej obwodem, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata – termin: od dnia 20 do 29 kwietnia 2022 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od dnia 4 do 6 maja 2022 r.

3) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: w dniu 12 maja 2022 r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 13 do 23 maja 2022 r.

5) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 31 maja 2022 r.

§ 3. Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Bochnia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli i szkół Gminy Bochnia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Marek Bzdek


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r.

WZÓR ZGŁOSZENIA (WNIOSKU O PRZYJĘCIE)
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/23

[...]
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

[...]
(telefon kontaktowy)

[...]
(adres poczty elektronicznej)

Ja niżej podpisana/y zgłaszam do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w [...]

moje dziecko [...] (imię i nazwisko dziecka)

urodzone [...] (data urodzenia dziecka)

PESEL dziecka [...] /lub [...]/ (w przypadku braku PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka)

Jednocześnie oświadczam, że zamieszkujemy wraz z dzieckiem [...]

pod adresem [...]

na terenie gminy [...]

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

(wypełnia szkoła)

[...]
(miejscowość i data wpływu wniosku)

[...]
(pieczęć szkoły i podpis dyrektora potwierdzający przyjęcie zgłoszenie/wniosek)


Pouczenie:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem) rodziców kandydata wraz z kandydatem.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Bochnia w uchwale nr XVII/269/17 z dnia 31 marca 2017  tj.:

1) Kandydat do pierwszej klasy zamieszkuje na terenie Gminy Bochnia

2) Kandydat do pierwszej klasy realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) Rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły

4) W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

5) W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do pierwszej klasy, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

6) Kandydat do pierwszej klasy jest dzieckiem absolwenta szkoły

– wówczas do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest – w przypadku kryteriów 1, 4, 5:

Oświadczenia pisemne rodziców o tym, że:

a) kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Bochnia;

b) w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata do klasy pierwszej;

c) w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.

Pod oświadczeniami należy zamieścić klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych oświadczeń”.

W przypadku spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 2, 3 i 6 do wniosku dołącza się

Poświadczenie przez dyrektora szkoły o tym, że:

a) kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

b) rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły;

c) kandydat do klasy pierwszej jest dzieckiem absolwenta szkoły.