Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r.

Opis:

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2022/2023 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Zarządzenie Nr 0050.5.2022
Wójta Gminy Bochnia
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Bochnia na rok szkolny 2022/2023 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Na podstawie art. 150, 152, 154 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 7 do 23 marca 2022 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 24 do 31 marca 2022 r.

3) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 8 kwietnia 2022 r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 11 do 15 kwietnia 2022 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 21 kwietnia 2022 r.

§ 3. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, określa się następujące terminy:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od dnia 25 kwietnia do 6 maja 2022 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od dnia 9 do 13 maja 2022 r.

3) Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 18 maja 2022 r.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 19 do 24 maja 2022 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 27 maja 2022 r.

§ 4. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół w Gminie Bochnia.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli i szkół Gminy Bochnia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Marek Bzdek


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2022 r.

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
na rok szkolny 2022/2023

[...]
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

[...]
(adres miejsca zamieszkania1)

[...]
(telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej)

Ja niżej podpisana/y wnioskuję, o przyjęcie do2 [...] w [...]

mojego dziecka [...] (imię i nazwisko dziecka)

urodzonego [...] (data urodzenia dziecka)

PESEL dziecka [...] /lub [...]/ (w przypadku braku PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka)

W przypadku braku miejsc w tym przedszkolu, wnioskuję o przyjęcie dziecka do:

1. [...] w [...] lub

2. [...] w [...]

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

(wypełnia placówka przedszkolna)

[...]
(miejscowość i data wpływu wniosku)

[...]
(pieczęć przedszkola i podpis dyrektora potwierdzający przyjęcie wniosku)

1 Może być odmienne od miejsca zameldowania.

2 Wskazać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej


Pouczenie:

Jeśli kandydat spełnia któreś z kryteriów, o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, czyli:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata podpisane przez jego rodziców (prawnych opiekunów),

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dotyczące kandydata lub jego rodzeństwa lub rodziców,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty, o których mowa w b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowanie administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Jeśli kandydat spełnia któreś z kryteriów określonych przez Radę Gminy Bochnia, uchwałą nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tj.:

1) Przedszkole jest najbliższą placówką w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata;

2) Rodzina kandydata jest w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej (ciężka choroba jednego z rodziców);

3) Oboje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;

4) Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego będzie wynosił maksy-malną liczbę godzin, jaką oferuje przedszkole;

5) Rodzeństwo kandydata do przedszkola będzie kontynuować uczęszczanie do tego samego przedszko-la w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

– do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie, to jest:

a) oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola, że przedszkole (oddział zamiejscowy przedszkola), do którego składa wniosek jest najbliższą placówką w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata, z podaniem szacunkowej odległości (w kilometrach) do tej placówki,

b) dokumentację medyczną bądź inną potwierdzającą trudną sytuację życiową, rodzinną, wystąpienie zdarzenia losowego, czy sytuacji zdrowotnej,

c) zaświadczenie o zatrudnieniu lub pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, o studiowaniu lub nauce w trybie dziennym, o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko),

d) oświadczenie/zobowiązanie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w kwestii wymiaru dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

e) oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do przedszkola, że rodzeństwo kandydata do przedszkola będzie kontynuowało uczęszczanie do tego samego przedszkola w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

Pod oświadczeniami należy zamieścić klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.