Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2020

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/170/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 2 października 2020 r.

Opis:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2020.6332

Treść aktu

UCHWAŁA NR XXIII/170/20
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1321) – Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwrot: „……o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 oraz art. 90d ust. 1” zastępuje się zwrotem: „…………o których mowa w art. 90b ust. 3, art. 90d ust. 1 i 2 oraz art. 90e”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne przyznaje się, gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”

3) w § 4 ust. 1 pkt. 3 skreśla się zwrot: „uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek