Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2019

Tytuł:

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opis:

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2019.5451

Treść aktu

UCHWAŁA NR VIII/70/19
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2019r. poz. 506) Rada Gminy Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu - zmienionej następnie Uchwałą Nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia” - otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


Załącznik do uchwały Nr VIII/70/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019r.

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia

§ 1

1. Celem przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach gminnego programu pn. „Dobry Start II”, zwanych dalej stypendiami, jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas IV – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

2. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki, kultury i sztuki oraz sportu uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium, z tym zastrzeżeniem, że możliwość przyznania stypendium dotyczy również uczniów, którzy w chwili składania wniosku o jego przyznanie zakończyli już edukację na poziomie szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego oddziału gimnazjalnego.

§ 2

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przysługuje:

1) uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali jednocześnie:

a) średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz:

b) indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu różnych dziedzin nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2) uczniom klas VI-VIII, którzy w ostatnim roku szkolnym na świadectwie ukończenia klasy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,5 (obliczoną matematycznie do jednego miejsca po przecinku), z tym zastrzeżeniem, że stypendium będzie przyznawane dla ucznia/uczniów z najwyższą średnią ocen w Gminie Bochnia.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu kultury i sztuki na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji kulturalnych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym;

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł zdobywcy I – III lokaty w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w sportowych zawodach rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

§ 3

1. Ustala się:

1) cztery jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) trzy jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2;

3) trzy jednorazowe roczne stypendia o wartości 1.200 zł każde – za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym.

§ 4

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować dyrektorzy szkół, a także rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, promotorzy naukowi, artystyczni lub sportowi ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem – potwierdzenie wykonuje dyrektor szkoły – kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu,

2) rekomendację rady pedagogicznej szkoły,

3) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka.

3. Kompletne wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bochnia w terminie do 10 września każdego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 5

1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Bochnia, po uzyskaniu opinii komisji stypendialnej, w skład której wchodzą:

1) Zastępca Wójta Gminy Bochnia (przewodniczący komisji),

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bochnia,

3) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni,

4) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni (sekretarz komisji).

2. Komisja analizuje i opiniuje wnioski w terminie do 25 września każdego roku.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium, uwzględniając rekomendację rady pedagogicznej i opinię komisji stypendialnej, podejmuje w formie zarządzeń Wójt Gminy Bochnia.

4. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 6

1. Decyzje o przyznaniu stypendium wręcza się stypendystom podczas sesji Rady Gminy Bochnia – nie później niż do końca października każdego roku.

2. Stypendia wypłaca się ze środków gminy na konto wskazane przez prawnego opiekuna stypendysty w terminie 7 dni od wręczenia decyzji.