Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2018

Tytuł:

Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r.

Opis:

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2019.655

Treść aktu

UCHWAŁA NR III/36/18
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) – Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 7675) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 usuwa się na końcu zapis:

„…..- z zastrzeżeniem, że w 2018 r. termin ten określa się na dzień 20 października”.

2. skreśla się zapis § 3 ust. 6

3. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r.

(pieczęć organu prowadzącego przedszkole)

(miejsowość) [...], dnia [...]

Wójt Gminy Bochnia

Wniosek o udzielenie dotacji na rok [...]

Formularz przeznaczony jest dla innych, niż Gmina Bochnia osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Bochnia przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego

Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Miejsce składania: Urząd Gminy Bochnia.

Dane o organie prowadzącym przedszkole:

[...] Osoba prawna / [...] Osoba fizyczna

1. Nazwa osoby prawnej /
imię i nazwisko osoby fizycznej
(imiona i nazwiska osób fizycznych)
 [...]
Siedziba osoby prawnej /
adres osoby fizycznej
(osób fizycznych)
 [...]

CZĘŚĆ A

1 Dane przedszkola / innej formie wychowania przedszkolnego1
1) Nazwa przedszkola/ innej formie wychowania przedszkolnego1:
2) adres siedziby przedszkola:
3) charakter przedszkola: Publiczne/niepubliczne1
4) numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
5) miesiąc, od którego przedszkole rozpocznie działalność w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek:
2 Liczba miejsc w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego określona w opinii sanitarnej (ostatnia aktualna opinia):
3 Rachunek bankowy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, właściwy do przekazania dotacji:
1) Nazwa banku:
2) Nr rachunku bankowego:
4 Dane o planowanej liczbie uczniów w przedszkolu /innej formie wychowania przedszkolnego1
Planowana liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego ogółem w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji: Liczba uczniów
od stycznia do sierpnia: od września do grudnia:
  
w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych2
w tym: uczniów niepełnosprawnych2 realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (jeżeli liczba większa niż 0 wypełnić część B)
pozostałych uczniów niepełnosprawnych2 (jeżeli liczba większa niż 0 wypełnić część B)
b) uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi
w tym: uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
pozostałych uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi
w tym: pozostałych uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi z terenu innych gmin
5 liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka3
6 liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych4

CZĘŚĆ B

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe)
Grupa niepełnosprawności Przedszkole Inna forma wychowania przedszkolnego
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 1 (z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim – objęte zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych).
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 2 (niewidome; słabowidzące; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 3 (niesłyszące; słabosłyszące; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 4 (z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – objęte wychowaniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych).

Bochnia, dnia [...]

(pieczątka i podpis) [...]

(w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba prawna lub w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna reprezentowana przez inną osobę fizyczną – należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do podpisywania wniosku)

1 niepotrzebne skreślić

2 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

3 uczeń posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

4 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018r.

(pieczęć organu prowadzącego przedszkole)

(miejscowość) [...], dnia (data) [...]

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ W [...] ROKU

Formularz przeznaczony jest dla innych, niż Gmina Bochnia osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Bochnia przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego

Termin składania: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

Miejsce składania: Urząd Gminy Bochnia.

Dane o organie prowadzącym przedszkole:

1. Nazwa osoby prawnej /
imię i nazwisko osoby fizycznej
(imiona i nazwiska osób fizycznych)
 [...]
2. Siedziba osoby prawnej /
adres osoby fizycznej
(osób fizycznych)
 [...]

Dane o przedszkolu:

1. Nazwa przedszkola  [...]
2. Siedziba przedszkola  [...]

CZĘŚĆ A-1

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ MIESIĘCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Miesiąc Liczba uczniów ogółem Z liczby ogółem
– liczba uczniów niepełnosprawnych1
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem

CZĘŚĆ A-2

Miesiąc Liczba uczniów objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka2
Liczba uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych3
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem

CZĘŚĆ B-1
INFORMACJA O NALEŻNEJ DOTACJI

1. Kwota otrzymanej dotacji: [...]

2. Kwota należnej dotacji na uczniów, którzy objęci byli wychowaniem przedszkolnym w okresie styczeń-grudzień: [...]

3. Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą należnej dotacji: [...]
(ze znakiem dodatnim nadpłacona kwota dotacji do zwrotu)

CZĘŚĆ B-2
INFORMACJA O WYKORZYSTANEJ DOTACJI

1. Kwota otrzymanej dotacji: [...]

2. Kwota wykorzystanej dotacji: [...]

3. Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wykorzystanej dotacji: [...]
(ze znakiem dodatnim niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu)

CZĘŚĆ C

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYDATKOWANIA DOTACJI
Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Kwota wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kształcenia specjalnego oraz z organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2 Utrzymanie budynku, pomieszczeń związanych z dotowaną działalnością
3 Zakupy materiałów, wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
4 Pozostałe
Ogółem (równe kwocie z pozycji 2 w części B-2 formularza)

Uwagi: [...]

Oświadczenie osoby sporządzającej sprawozdanie:

(w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba prawna lub w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna reprezentowana przez inną osobę fizyczną – należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do podpisywania rozliczenia)

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Dane do kontaktu z osobą sporządzającą sprawozdanie:

Imię i nazwisko [...], nr tel. [...], e-mail [...]

Miejscowość [...], data [...]

Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji [...]

CZĘŚĆ D (wypełnia organ przyjmujący rozliczenie)

Sprawdzono zgodność sprawozdania z kwotą przekazanej dotacji w roku budżetowym [...]

(data, podpis i pieczątka imienna Skarbnika Gminy Bochnia) [...]