Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2018

Tytuł:

Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r.

Opis:

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2019.655

Treść aktu

UCHWAŁA NR III/36/18
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) – Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 7675) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 usuwa się na końcu zapis:

„…..- z zastrzeżeniem, że w 2018 r. termin ten określa się na dzień 20 października”.

2. skreśla się zapis § 3 ust. 6

3. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


[Przypis redakcyjny: Załączniki do niniejszej Uchwały przedstawiające graficzny układ formularzy są dostępne w wydaniu PDF aktu.]