Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2018

Tytuł:

Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r.

Opis:

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Status:

AKT ZMIENIONY

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2018.7675

Treść aktu

UCHWAŁA NR XLV/403/18
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z p. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) - Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia;

2) tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania;

3) termin przekazania informacji o liczbie uczniów, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;

4) termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Bochnia przez osobę prawną inną niż Gmina Bochnia lub osobę fizyczną;

2) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż Gmina Bochnia lub osobę fizyczną prowadzącą na terenie Gminy Bochnia przedszkole;

3) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego, w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

§ 3. 1. Organ prowadzący przedszkole składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten składa się do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – z zastrzeżeniem, że w 2018 r. termin ten określa się na dzień 20 października.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób fizycznych lub osób prawnych innych niż Gmina Bochnia, zamierzających prowadzić publiczne przedszkole, które uzyskały na podstawie złożonego wniosku zezwolenie na prowadzenie tego typu podmiotu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dotacji udziela się z chwilą rozpoczęcia działalności przedszkola, w oparciu o złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, z tym, że ww. wniosek winien być złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) dane o organie prowadzącym przedszkole;

2) dane o przedszkolu;

3) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) planowaną liczbę uczniów w przedszkolu w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;

5) miesiąc, od którego przedszkole rozpocznie działalność (w przypadku przedszkoli nowo zakładanych).

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bochnia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dotacja nie zostaje udzielona, gdy dane wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, są niezgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub w rejestrze wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej.

§ 4. 1. Wysokość dotacji rocznej dla przedszkola jest ustalana jako iloczyn liczby uczniów w przedszkolu – z uwzględnieniem liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – ustalonej według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz kwot, o których mowa odpowiednio w art. 15 – 17 i art. 20-21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Do 5-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole składa do Wójta Gminy Bochnia informację o faktycznej liczbie uczniów w przedszkolu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przypadająca na miesiąc część dotacji rocznej dla przedszkola, przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za styczeń i grudzień jest przekazywana w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia i do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

4. Dotacja jest udzielana z przeznaczeniem na pokrycie wydatków o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 5. 1. Dotacja dla przedszkola podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji.

2. W przypadku, gdy przedszkole kończy swoją działalność, rozliczanie należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia zakończenia działalności.

3. Dokumenty księgowe z tytułu wydatkowania dotacji, należy opisać w następujący sposób: „Sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bochnia dla (podać nazwę przedszkola) w wysokości.... zł. (słownie: ………….. złotych: ...)”. Przedmiotowe dokumenty księgowe dodatkowo winne być opisane w sposób zgodny z art. 21 ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. w szczególności zawierać wskazanie, że dokument sprawdzono pod względem

merytorycznym, zaksięgowano pod nr ……………………, zaś zamówienia udzielono w trybie zgodnym z przepisami prawa.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Bochnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki przedszkola określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wójt Gminy Bochnia w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, przeprowadza kontrolę przedszkola pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym przedstawionych danych o liczbie uczniów i wydatkowaniu dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Bochnia zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) podstawę prawną;

3) imię i nazwisko kontrolującego;

4) nazwę i adres kontrolującego;

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;

6) zakres i termin kontroli;

7) czas trwania kontroli.

3. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolujący ma prawo do wstępu do kontrolowanego przedszkola oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole.

6. Organowi prowadzącemu przedszkole przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia przekazania protokołu, o którym mowa w ust. 5.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

9. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego, Wójt Gminy Bochnia przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.

10. Organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy Bochnia o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek


[Przypis redakcyjny: Załączniki do niniejszej Uchwały przedstawiające graficzny układ formularzy są dostępne w wydaniu PDF aktu.]