Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2018

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r.

Opis:

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu w wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2018.1397

Treść aktu

UCHWAŁA NR XXXVII/350/18
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. Z 2017r. poz. 2198 z p. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z p. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „dzieciach, młodzieży lub uczniach – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej lub klasy dotychczasowego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia”;

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub klasę dotychczasowego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.”

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1. otrzymuje brzmienie: „Celem przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach gminnego programu pn. „Dobry Start II”, zwanych dalej stypendiami, jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas IV – VIII szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.”

2) § 1 ust 2. otrzymuje brzmienie: „Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki, kultury i sztuki oraz sportu uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium, z tym zastrzeżeniem, że możliwość przyznania stypendium dotyczy również uczniów, którzy w chwili składania wniosku o jego przyznanie zakończyli już edukację na poziomie szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek