Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2016

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r.

Opis:

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy.

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2016.7478

Treść aktu

UCHWAŁA NR XXIII/229/16
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy – nadanego uchwałą NR XII/141/04 Rady Gminy Bochnia z dnia 20.04.2004 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 1Ob ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym Gminy Bochnia wymienionym w § 2 uchwały Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 w sprawie ustalenia wspólnej obsługi przedszkoli i szkół – jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia – zwanymi dalej jednostkami obsługiwanymi”.

2. uchyla się zapis § 6 i § 7

3. dodaje się zapis § 7a w brzmieniu: „Przedmiotem działania GZOSiP jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi w zakresie:

1) obsługi finansowej – polegającej na:

a) prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek obsługiwanych,

b) zapewnieniu realizacji funkcji głównego księgowego,

c) opracowywaniu zasad prowadzenia rachunkowości, planu kont i instrukcji inwentaryzacyjnej dla każdej obsługiwanej jednostki,

d) prowadzenie ewidencji majątkowej jednostek obsługiwanych w oparciu o dyspozycje i dokumenty księgowe przedstawione przez dyrektorów tych jednostek, w tym dokumentację inwentaryzacyjną,

e) organizowaniu i prowadzeniu obsługi kasowej i bankowej,

f) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

g) realizacji dochodów jednostek obsługiwanych,

h) informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych w formie raportów i sprawozdań okresowych – wymaganych przepisami prawa – o stopniu realizacji rocznych planów wydatków.

2) obsługi prawnej – polegającej na udzielaniu kierownikom jednostek obsługiwanych porad prawnych i konsultacji w zakresie zgodności ich działań statutowych z przepisami prawa.

3) obsługi informatycznej – polegającej na udzielaniu kierownikom jednostek obsługiwanych porad w zakresie funkcjonowania i ochrony sieci i systemów informatycznych oraz pomocy technicznej przy obsłudze aplikacji Systemu Informacji Oświatowej.

4) obsługi organizacyjnej – polegającej na:

a) organizowaniu transportu w celu dowożenia uczniów do jednostek obsługiwanych;

b) organizowaniu bieżących przedsięwzięć remontowych (w tym usuwanie awarii, organizacja przeglądów technicznych i bhp obiektów) w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – według odrębnych dyspozycji dyrektorów jednostek obsługiwanych,

c) wykonywaniu czynności organizacyjnych w ramach zadań własnych i zleconych Gminy Bochnia z zakresu edukacji i wychowania,

d) wykonywaniu czynności organizacyjnych w zakresie zatrudniania i wynagradzania, w tym redagowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy dla pracowników zatrudnianych w jednostkach obsługiwanych – według odrębnych dyspozycji dyrektorów jednostek obsługiwanych.

5) obsługi administracyjnej – polegającej na:

a) prowadzeniu akt osobowych kierowników i pracowników jednostek obsługiwanych,

b) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz opracowywaniu raportów i sprawozdań w tym zakresie”.

4. uchyla się zapis § 8 ust. 4

5. dodaje się zapis § 8 ust. 6 – w brzmieniu: „Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Bochnia”

6. uchyla się zapis § 9 ust. 2

7. w § 10 po wyrazach: „...... zgodny z niniejszym Statutem” usuwa się zapis: „...... i zatwierdzony przez Wójta Gminy Bochnia

8. uchyla się zapis § 11 ust. 2 oraz § 13 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek