Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2004

Tytuł:

Uchwała Nr XII/141/04 Rady Gminy Bochnia z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Opis:

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni.

Status:

AKT ZMIENIONY

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Uchwała Nr XII/141/04
Rady Gminy Bochnia

z dnia 20 kwietnia 2004r

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc: § 2 – 7 w uchwale Nr XVII/85/95 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 1995r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Bochnia oraz uchwała Nr XXV/127/97 Rady Gminy w Bochni z dnia 19 lutego 1997r w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/85/95 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 1995r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Bochnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Jochym


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/141/04 Rady Gminy Bochnia z dnia 20 kwietnia 2004r

STATUT
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Bochnia.

2. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni posiada skróconą nazwę w brzmieniu „GZOSiP“, stosowaną dalej w niniejszym Statucie.

3. Środki finansowe na utrzymanie GZOSiP określane są corocznie w budżecie Gminy Bochnia w oparciu o projekt planu wydatków sporządzony przez Dyrektora GZOSiP.

4. GZOSiP działa w oparciu o aktualne przepisy prawa, a w szczególności na podstawie przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, o finansach publicznych, a także w oparciu o niniejszy Statut.

§ 2

1. GZOSiP nie posiada osobowości prawnej.

2. GZOSiP posiada numer identyfikacyjny REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej zgodne z przepisami o statystyce państwowej oraz przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

§ 3

1. Siedziba GZOSiP mieści się w Łapczycy,

2. Adres GZOSiP: Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca.

3. GZOSiP działa na obszarze Gminy Bochnia.

4. GZOSiP posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą pełną nazwę: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca.

§ 4

Organem stanowiącym i kontrolnym w stosunku do GZOSiP jest Rada Gminy w Bochni.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bochnia,

- szkole – należy przez to rozumieć szkolę i przedszkole prowadzone przez Gminę Bochnia,

- dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć także dyrektora przedszkola.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 6

Przedmiotem działania GZOSiP jest współdziałanie z organami gminy oraz dyrektorami szkół w zakresie:

1) zapewnienia warunków działania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2) wykonywania remontów obiektów szkół,

3) obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół,

4) wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

§ 7

Do zadań GZOSiP należy w szczególności:

1) współtworzenie organizacyjnych i materialnych warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkół w porozumieniu z Wójtem Gminy,

2) prowadzenie rachunkowości szkół zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie – na podstawie odrębnych zleceń do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych przez dyrektorów szkół głównemu księgowemu GZOSiP – w tym także do prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu świadczeń socjalnych – w oparciu o dokumenty księgowe doręczone do GZOSiP i zatwierdzone przez dyrektorów szkół,

3) prowadzenie w imieniu dyrektorów szkół, po otrzymaniu stosownych pełnomocnictw, spraw płacowych, a także organizowanie przekazu wynagrodzeń pracownikom w oparciu o dokumenty płacowe zatwierdzone przez dyrektorów szkół,

4) prowadzenie ewidencji majątkowej szkół w oparciu o dyspozycje i dokumenty księgowe przedstawione przez dyrektorów szkół, w tym dokumentację inwentaryzacyjną,

5) informowanie dyrektorów szkół o stopniu realizacji rocznych planów wydatków,

6) konsultowanie projektów i zmian rocznych planów finansowych szkół w oparciu o dostępne informacje o poziomie wydatków szkół,

7) rozliczanie rocznych dochodów, wydatków i kosztów szkół,

8) opracowywanie analiz i raportów finansowych na zlecenie Wójta Gminy,

9) prowadzenie akt osobowych pracowników szkół – na podstawie odrębnych zleceń do prowadzenia akt, wydanych przez dyrektorów szkół – w tym także redagowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy dla pracowników zatrudnianych w szkołach,

10) opracowywanie sprawozdań i raportów o zatrudnieniu i organizacji szkół na zlecenie Wójta Gminy,

11) przygotowanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) dotyczących organizacji szkół i GZOSiP,

12) koordynowanie przedsięwzięciami remontowymi (w tym usuwania awarii, organizacją przeglądów technicznych i bhp obiektów) i zakupem wyposażenia szkolnego,

Rozdział III
Organizacja GZOSiP

§ 8

1. Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora GZOSiP zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, a także ustala dla niego przydział czynności.

3. Dyrektor kieruje GZOSiP jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebne jest dodatkowe pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej.

5. Dyrektor GZOSiP opracowuje projekt wydatków finansowych GZOSiP.

§ 9

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w GZOSiP pracowników – zatrudnia i zwalnia pracowników GZOSiP oraz wykonuje czynności związane ze stosunkiem pracy zatrudnianych pracowników, w tym ustala dla nich przydziały czynności.

2. Nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy z głównym księgowym GZOSiP wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy.

3. Dodatkowe zadania do wykonania dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, finansowane ze środków innych niż oświatowe, nie ujęte w Statucie, mogą być zlecane pracownikom GZOSiP za dodatkowym wynagrodzeniem, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora GZOSiP.

§ 10

Szczegółową organizację GZOSiP, w tym podział zadań oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora GZOSiP, zgodny z niniejszym Statutem i zatwierdzony przez Wójta Gminy Bochnia.

§ 11

1. Dokumentację GZOSiP przechowuje się w jego siedzibie.

2. Obsługę prawną GZOSiP prowadzi Urząd Gminy w Bochni.

Rozdział IV
Mienie GZOSiP

§ 12

1. Zespół gospodaruje wydzielonym mu majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wartość majątku określają księgi inwentarzowe.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 13

1. GZOSiP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Bochni.

2. GZOSiP opracowuje plany i sprawozdania finansowe zachowując obowiązujące zasady klasyfikacji dochodów i wydatków.

3. GZOSiP posiada rachunki bankowe: a) rachunek wspólny dla GZOSiP i szkół Gminy Bochnia, b) wspólny rachunek bankowy dla przedszkoli, c) rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych wspólny dla GZOSiP, szkół i przedszkoli.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14

1. Statut GZOSiP i jego zmiany uchwala Rada Gminy Bochnia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Jochym