O nas

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni (w skrócie: GZOSiP) został utworzony w grudniu 1995 roku, jako jednostka realizująca wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bochnia. O takiej formule organizacyjnej przesądzał fakt, iż zdecydowana większość szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie bocheńskiej gminy, to placówki relatywnie niewielkie pod względem liczebności uczniów i zatrudnianych tam nauczycieli. Organizowanie obsługi księgowej, czy kadrowej odrębnej w każdej placówce, byłoby wariantem bardzo kosztownym.

Siedziba

Siedziba Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli znajduje się w Łapczycy – największej miejscowości w gminie Bochnia, położonej na wschód od miasta przy krajowej drodze nr 94. Wprawdzie władze samorządowe (Rada Gminy i Wójt Gminy) zawsze urzędowały w Bochni – mieście, które jest odrębną jednostką samorządową – ale gminna administracja szkolna tradycyjnie i niezależne od form organizacyjnych, jakie przybierała w przeszłości, lokowana była właśnie w Łapczycy.

Działalność

Początkowo statutowa działalność GZOSiP dotyczyła kilkunastu szkół podstawowych, kilku oddziałów przedszkolnych przy szkołach i kilkunastu przedszkoli. Po utworzeniu gimnazjów w ramach oświatowej reformy strukturalnej oraz w efekcie włączenia w granice gminy miejscowości Stanisławice, liczba wszystkich placówek oświatowych w gminie Bochnia wzrosła znacząco.

Dla każdej z tych jednostek prowadzimy między innymi: pełną rachunkowość, obsługę kadrową i płacową, a także pełnimy funkcje koordynacyjne podczas remontów planowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Pełny rejestr zadań GZOSiP można znaleźć w naszym statucie.

GZOSiP wykonuje też dodatkowe zadania zlecone na stałe przez organ prowadzący. w imieniu Wójta Gminy realizujemy m. in. pełną procedurę administracyjną dotyczącą szkolnych stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Część witryny skierowana jest do osób zainteresowanych tymi sprawami. Kompletne informacje, bieżące komunikaty i formularze do wypełnienia zamieszczamy w zakładkach: „Stypenia i zasiłki”, „Młodociani pracownicy”„Do pobrania”.

Strona internetowa

Stronę internetową przygotowaliśmy tak, aby ułatwić wzajemną komunikację i współpracę z jednostkami oświatowymi Gminy Bochnia, czyli usprawnić realizację podstawowych funkcji GZOSiP. W dużej mierze strona ma charakter wewnętrznego publikatora skierowanego do dyrektorów i nauczycieli naszych szkół i przedszkoli.

W obszarze witryny polecamy szczególnie zakładkę: „Biblioteczka prawna”, gdzie będziemy sygnalizować zmiany w przepisach prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia rządowe) oraz zamieszczać pełne teksty przepisów prawa lokalnego (uchwały Rady Gminy Bochnia, zarządzenia Wójta Gminy Bochnia), które naszym zdaniem koniecznie powinny dotrzeć do szkół.

Autor: Krzysztof Zięba


Odnośniki