Bochnia, dnia 27.01.2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bochnia1
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 – etap II

I. Kryteria, które są brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bochnia w roku szkolnym 2022/2023 – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019r. – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 poz. 2018):

1. Przedszkole jest najbliższą placówką w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata – wartość kryterium: 2 punkty,

2. Rodzina kandydata jest w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej (ciężka choroba jednego z rodziców) – wartość kryterium: 3 punkty,

3. Oboje rodzice (lub rodzic samotny) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – wartość kryterium: 2 punkty;

4. Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego będzie wynosił maksymalną liczbę godzin, jaką oferuje przedszkole – wartość kryterium: 1 punkt;

5. Rodzeństwo kandydata do przedszkola będzie kontynuować uczęszczanie do tego samego przedszkola w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – wartość kryterium: 8 punktów;

Spełnienie powyższych kryteriów jest potwierdzane następującymi dokumentami:

1) oświadczeniem rodziców kandydata do przedszkola – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1 i 5.

2) dokumentacją medyczną bądź inną potwierdzającą trudną sytuację rodzinną, wystąpienie zdarzenia losowego, czy sytuacji zdrowotnej, o których mowa w pkt. 2.

3) zaświadczeniem o zatrudnieniu lub pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej, o studiowaniu lub nauce w trybie dziennym, o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko) – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 3.

4) oświadczeniem/zobowiązaniem rodziców kandydata do przedszkola – w kwestii wymiaru dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Uwaga:

Ilekroć wyżej jest mowa o:

1) przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział zamiejscowy przedszkola i oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

2) rodzicach (rodzicu), należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) dziecka.

II. W przypadku, gdy szkoła podstawowa, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, będzie dysponować wolnymi miejscami, może przyjąć w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym będą brane pod uwagę następujące kryteria (uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017r. – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 poz. 2899):

1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Bochnia – wartość kryterium: 8 punktów;

2. Kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;

3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;

4. W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata do klasy pierwszej – wartość kryterium: 6 punktów;

5. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 5 punktów;

6. Kandydat do klasy pierwszej jest dzieckiem absolwenta szkoły – wartość kryterium: 3 punkty.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w części II:

1) Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1,4 i 5.

2) Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2, 3 i 6.

1 Podstawa: art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Wójt
mgr Marek Bzdek


Do pobrania: