Bochnia, dnia 27.01.2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bochnia1
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2024 – etap I

I. Kryteria brane pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Bochnia w roku szkolnym 2022/2023 – zgodnie z art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe:

1. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Bochnia na podstawie wniosków złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria mają jednakową wartość.

4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

a) kryterium 1: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata podpisane przez jego rodziców (prawnych opiekunów),

b) kryteria 2–5: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dotyczące kandydata lub jego rodzeństwa lub rodziców,

c) kryterium 6: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) kryterium 7: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Bochnia – na I etapie postępowania – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły będą przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszeń dokonanych przez rodziców (prawnych opiekunów). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata wraz z kandydatem (art. 133 ust. I i art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe).

1 Podstawa: art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Wójt
mgr Marek Bzdek


Do pobrania: