Opłaty

Informacja o opłatach za wydanie duplikatów świadectwa i legitymacji

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z poźn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2022  r. poz. 2142 – załącznik do ustawy)

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i odpisu zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 26 zł (jak za legalizację dokumentu),
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości 9 zł (jak za poświadczenie własnoręczności podpisu).

Powyższe kwestie załatwia dyrektor szkoły (sekretariat). Opłaty wnosi się na rachunek bankowy dochodów szkoły/przedszkola (informacja dostępna w sekretariacie jednostki).