Klauzula RODO (dowożenie dziecka/ucznia niepełnosprawnego) – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Do pobrania:


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bochnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby oraz pod adresem e-mail: ug@bochnia-gmina.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: iod@iods.pl

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych, polegających na zwrocie kosztów przejazdu ucznia do szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 2 lit. g RODO, art. 39 ust. 4 pkt 1, 3 Ustawy prawo oświatowe),

b) zawarcia i realizacji umowy, możliwości kontaktowania się z Panią/Panem, wypłaty należnych świadczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO, Ordynacja podatkowa, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne przepisy podatkowe),

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie:

1. dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

2. dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. Otrzymania kopii danych osobowych,

3. Sprostowania danych osobowych,

4. Usunięcia danych osobowych,

5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. Przenoszenia danych osobowych,

7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.