Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Stypendia i zasiłki szkolne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

W związku ze sprawami załatwianymi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy, pozyskane w toku postępowania dane osobowe będą przetwarzane wg zasad opisanych w
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stypendiów i zasiłków

Jaki jest termin składania wniosków o stypendium szkolne?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jednorazowo w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Gdzie można pobrać i złożyć wnioski?
Wnioski można pobierać w szkołach, Urzędzie Gminy w Bochni, siedzibie GZOSiP (Łapczyca) oraz ze strony intenetowej.
Wnioski należy składać w siedzibie GZOSiP w Łapczycy.

Jakie są najważniejsze dokumenty wymagane do złożenia wniosku?
Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku – uzyskane w miesiącu sierpniu.
Najważniejsze z nich to (jeżeli właściwe dla danej osoby):

 • zaświadczenie o zarobkach netto z zakładu pracy;
 • nakaz płatniczy podatku od posiadanych gruntów na bieżący rok (oraz ewentualnie dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał);
 • decyzja o zasiłku rodzinnym i/lub pielęgnacyjnym z ubiegłego roku (z ew. zmianami);
 • odcinek renty i decyzja z ZUS;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o niepobieraniu zasiłku (jeśli osoba jest zarejestrowana);
 • inne dokumenty określające wysokość lub utratę dochodów.
  Ponadto bezwzględnie wymagana jest opina dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (formularz dołączony jest do wniosku).

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może złożyć: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie i zamieszkujący na terenie Gminy Bochnia w szczególności: uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia.

W jakim czasie można złożyć wniosek o zasiłek szkolny?
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (zdarzenia losowego).

Kiedy wypłacane są stypendia?
Stypendia za okres:
a) wrzesień – grudzień wypłaca się do 31 grudnia każdego roku,
b) styczeń – czerwiec wypłaca się do 30 czerwca każdego roku.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie:

Kontakt telefoniczny w/s stypendiów i zasiłków szkolnych: (14) 61-00-247

Informacje dotyczące stypendiów przyznawanych w ramach gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia (link)Do pobrania:

© GZOSiP Bochnia – 2019