Dane aktu

Organ wydający:

Wójt Gminy Bochnia

Rok wydania:

2022

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 3 marca 2022 r.

Opis:

w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Treść aktu

Zarządzenie Nr 0050.16.2022
Wójta Gminy Bochnia
z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z § 6 uchwały Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r., Wójt Gminy Bochnia zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzór umowy o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
mgr Marek Bzdek


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 03.03.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia

§ 1. 1. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

2. Dofinansowanie nie dotyczy nauczycieli zatrudnianych w formie umów o zastępstwo nieobecnego nauczyciela.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć szkołę, a także przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej,

2) Uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.

§ 2. 1. Dysponentem środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bochnia na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest Wójt Gminy Bochnia, który przyznaje dofinansowanie w oparciu o normy określone w Uchwale.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, ujmowane są w finansowym planie wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, który wydatkuje te środki zgodnie z dyspozycjami Wójta Gminy Bochnia.

§ 3. 1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653), to jest:

1) wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022, złożone przez dyrektorów przedszkoli i szkół;

2) plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalany corocznie przez Radę Gminy Bochnia.

2. W ramach przyznanych środków, dyrektor Szkoły kieruje nauczycieli na odpowiednie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zgodnie z zapisami szkolnego planu doskonalenia nauczycieli i potrzebami Szkoły w tym zakresie.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 2 pkt 1 Uchwały są wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole zgodnie z zapisami szkolnego planu doskonalenia nauczycieli i potrzebami szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Bochnia.

2. W ramach przyznanych środków, dyrektor Szkoły kieruje nauczycieli na odpowiednie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Dyrektor Szkoły po zakończeniu danej formy doskonalenia zawodowego przez nauczyciela przedkłada Wójtowi Gminy informację o przeprowadzonej formie doskonalenia zawodowego, która zawiera informację o:

1) formie, rodzaju (tematyce), harmonogramie doskonalenia,

2) organizatorze, miejscu i terminie doskonalenia,

3) liczbie nauczycieli objętych doskonaleniem,

4) kosztach organizacji doskonalenia zawodowego.

§ 5. 1. Wniosek o częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli w formach prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 2 pkt. 2 uchwały, nauczyciel składa do Wójta Gminy Bochnia w terminach: bezpośrednio po zakończeniu i zaliczeniu pełnego semestru przewidzianego w programie studiów.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) imię, nazwisko i adres do korespondencji nauczyciela – wnioskodawcy,

2) aktualne miejsce i formę zatrudnienia nauczyciela w Szkole,

3) aktualne kwalifikacje pedagogiczne i rodzaj prowadzonych zajęć w Szkole,

4) nazwę szkoły wyższej lub placówki doskonalenia nauczycieli, w którym odbywa się kształcenie nauczyciela, wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym zaliczenie semestru studiów objętego wnioskiem,

5) wnioskowaną wysokość częściowego dofinansowania z potwierdzeniem dokonania wpłaty za semestr objęty wnioskiem,

6) oświadczenie dyrektora Szkoły, że forma doskonalenia jest zgodna z potrzebami szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) skierowania na doskonalenie udzielonego przez dyrektora szkoły.

3. Nauczyciel składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem dyrektora Szkoły.

§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, są opiniowane przez Komisję Doradczą przy Wójcie Gminy Bochnia.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Z-ca Wójta Gminy Bochnia – przewodniczący komisji,

2) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Bochni – sekretarz komisji,

3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

3. Komisja Dordcza zbiera się i opiniuje złożone wnioski raz w kwartale kalendarzowym – między 20 a ostatnim dniem miesiąca kończącego kwartał.

4. Zebrania Komisji Doradczej są protokołowane, a protokoły przedstawia się Wójtowi Gminy.

5. Decyzje o przyznaniu lub odmowie dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Bochnia.

6. Odmowa udzielenia dofinansowania w całości lub w części wymaga uzasadnienia.

§ 7. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest realizowane w oparciu umowę zawartą z nauczycielem w tej sprawie.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8. 1. Dofinansowanie formy doskonalenia zawodowego, o której mowa w § 2 pkt. 3 uchwały odbywa się na wniosek dyrektora Szkoły złożony do Wójta Gminy Bochnia.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierać:

1) opis problemu edukacyjnego, który będzie podlegał diagnozie,

2) oczekiwane efekty zastosowanie danej formy,

3) informacje na temat planowanych kosztów.

3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy podejmuje decyzję w zakresie wyrażenia zgody na zorganizowanie wnioskowanej formy doskonalenia zawodowego.

§ 9. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia, to jest w formie zarządzeń Wójta Gminy Bochnia.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 3.03.2022 r.

Umowa o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego
zawarta w dniu [...] w Bochni

pomiędzy Gminą Bochnia z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, NIP: 868-10-21-271, REGON: 000532174
reprezentowaną przez Wójta Gminy Bochnia Pana Marka Bzdeka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Katarzyny Kursa
a
Panią (Panem): [...]
zam. [...] zwaną/zwanym dalej Nauczycielem, zatrudnioną/zatrudnionym w [...]1.

§ 1. 1. Gmina Bochnia przyznaje Nauczycielowi, a Nauczyciel przyjmuje częściowe dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą/placówkę doskonalenia nauczycieli: [...]2 (dalej: Kształcenie) w semestrze [...] roku akademickiego [...] w wysokości [...] (słownie: [...]) zł (dalej: Dofinansowanie).

2. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragradu odbywa się w formie [...]3 w zakresie: [...]4.

§ 2. Nauczycielowi nie przysługuje Dofinansowanie za powtarzany semestr studiów/kursu kwalifikacyjnego.

§ 3. 1. W przypadku:

1) rezygnacji przez Nauczyciela z Kształcenia,

2) nie ukończenia przez Nauczyciela Kształcenia,

3) zwolnienia Nauczyciela w trybie art. 26 ust. 1 Karty Nauczyciela – w okresie 2 lat od udzielenia dofinansowania,

Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty, Dofinansowania, bez osobnego wezwania, w terminie 30 dni od zainstnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek Nauczyciela, Wójt Gminy Bochnia może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części Dofinansowania.

§ 4. 1. Dofinansowanie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, ze środków finansowych zaplanowanych na ten cel w planie finansowym Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, na konto bankowe wskazane przez Nauczyciela: Nr [...]5.

2. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla stron umowy i dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni.

[...]
(podpis Nauczyciela)

[...]
(podpis Wójta)

[...]
(podpis Skarbnika Gminy)

[Objaśnienia:]

1 Pełna nazwa szkoły lub przedszkola

2 Pełna nazwa uczelni (placówki doskonalenia) z adresem.

3 Studia magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, itp.

4 Zakres podjętego kształcenia (doskonalenia).

5 Nazwa i numer konta bankowego Nauczyciela