Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Bochnia

Rok wydania:

2012

Tytuł:

Uchwała Nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r.

Opis:

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia.

Status:

AKT ZMIENIONY

Wydanie PDF (lub skan):

Pobierz

Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

DZ. URZ. WOJ. 2012.2888

Treść aktu

UCHWAŁA NR XIII/138/12
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 oraz 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zwanej dalej ustawą o systemie oświaty.

§ 2. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, formy, tryb i sposób udzielania tego stypendium oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznych dochodów na jedną osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ustala się na podstawie przepisów art. 8 ust. 3 do 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – w zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – stypendium przyznaje się w kwocie 73 złotych miesięcznie.

3a. Wysokość stypendium podlega waloryzacji wraz ze zmianą kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), o wskaźnik równy procentowemu wzrostowi tej kwoty, z zaokrągleniem do jednego złotego w górę.

4. Miesięczna wartość stypendium może być zwiększona o 10% w przypadku gdy w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności refundacji zakupu podręczników, na podstawie przedstawionych rachunków z zakupu,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, w tym udokumentowanych kosztów dojazdów i zakwaterowania,

4) świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, w ramach wartości ustalonej według §3. Stypendium szkolne wypłaca się jednorazowo, miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od formy, w jakiej zostało ono przyznane.

2a. W zależności od wysokości środków finansowych, o których mowa w § 9 ust. 1 i liczby uprawnionych do korzystania z tych środków w danym roku szkolnym, okres, na który przyznawane jest stypendium szkolne może obejmować tylko część roku szkolnego.

3. Wyboru formy dokonuje się na podstawie wskazania zawartego we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego raz lub kilka razy w roku w związku z faktycznymi i udokumentowanymi zdarzeniami nadzwyczajnymi i nieprzewidywalnymi, które znacząco utrudniły sytuację materialną ucznia.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego składa się w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Bochnia lub w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni.

2. Wójt Gminy może określić w formie odrębnego zarządzenia wzór wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.

§ 7. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej, w której określa w szczególności formę przyznanego stypendium, jego łączną kwotę, okres, na który jest ono przyznane, a nadto sposób jego wypłaty.

§ 8. W postępowaniu w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

§ 9. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Bochnia.

2. W przypadku potrzeb przewyższających środki, o których mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski rodzin, uczniów i słuchaczy o najniższych dochodach i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niepełnosprawnością, osieroceniem, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością rodziny lub bezrobociem.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 11. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XVIII/232/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia,

2) Uchwała Nr XX/257/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/232/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia,

3) Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/232/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005 r. – „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia”,

4) Uchwała Nr XXI/182/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/232/05 Rady Gminy Bochnia z dnia 13 kwietnia 2005 r. – „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia”,

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Pukal