Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Informacje dla pracodawców

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

W związku ze sprawami załatwianymi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy, pozyskane w toku postępowania dane osobowe będą przetwarzane wg zasad opisanych w
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Bochnia.

Pracodawca składa wniosek (wzór wniosku) w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 122, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.
Wniosek należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika,
  2. umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egazmin,
  4. świadectwa pracy młodocianego,
  5. zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia jej u innego pracodawcy),
  6. upoważnienia pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
  7. aktualny odpis (wypis) lub kopie zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółki cywilnej również kopię umowy spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
  8. pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

  1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza)
  2. zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (wzór) otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika związane jest z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 122 Prawo oświatowe oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójtów Gmin o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia) Wójta Gminy, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.Do pobrania:

© GZOSiP Bochnia – 2019