Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

Strona 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia

Znak. GZ.161/.../20...

Wniosek
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

[...]
imię i nazwisko

[...]
miejsce zatrudnienia

[...]
stanowisko

[...]
adres zamieszkania

[...]
telefon

Proszę o przyznanie mi zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości [...] zł słownie: [...], którą przeznaczę na (niepotrzebne skreślić):

  • modernizuję, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania (w załączaniu dokumenty zgodnie z Regulaminem)
  • remont mieszkania lub domu mieszkalnego.

Oświadczam, że ostatnio z pożyczki na cele mieszkaniowe korzystałem/am w wysokości [...] zł w okresie od [...] do [...], a pełny zwrot pożyczki nastąpił w dniu [...].

Poręczycielami wnioskowanej pożyczkę będą:

1. Pani/Pan [...] zam. [...], PESEL [...] zatrudniona/y w [...]

2. Pani/Pan [...] zam. [...], PESEL [...] zatrudniona/y w [...]

 

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(podpis wnioskodawcy)


Strona 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia

Znak. GZ.161/.../20...

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA

[...]
(pieczątka placówki)

Zaświadcza się, że:

1. Wnioskodawca pożyczki Pani/Pan [...] jest zatrudniony w [...] na czas [...]

 

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(pieczęć i podpis dyrektora)

2. Poręczyciel pożyczki Pani/Pan [...] jest zatrudniony w [...] na czas [...]

 

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(pieczęć i podpis dyrektora)

3. Poręczyciel pożyczki Pani/Pan [...] jest zatrudniony w [...] na czas [...]

 

[...]
(miejscowość, data)

[...]
(pieczęć i podpis dyrektora)

Oświadczenie poręczycieli:

W razie nieuregulowania w umownym terminie pożyczki przez Wnioskodawcę, wyrażamy zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – na potrącanie niespłaconych rat pożyczki z naszych wynagrodzeń.

Podpisy poręczycieli:

1. [...]

2. [...]

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i wnioskodawcy

[...]
pieczęć i podpis dyrektora placówki


Do pobrania: