Umowa w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia

Znak. GZ.161/.../20...

UMOWA
w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe

zawarta w dniu [...] pomiędzy Administratorem wspólnej działalności socjalnej, to jest Dyrektorem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni

a Panem/Panią [...] zwaną dalej Pożyczkobiorcą [...] zamieszkałym/łą w [...] zatrudnionym/ną na stanowisku [...] w [...].

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 4 regulaminu udzielania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia oraz Decyzji Nr FM. … / 20.…. z dnia ……………………..., Pożyczkobiorca otrzymuje pomoc na cele mieszkaniowe w formie zwrotnej, nieoprocentowanej pożyczki w wysokości ………………………….. słownie ………….…………………………. zł z przeznaczeniem - na remont mieszkania lub domu mieszkalnego - na modernizuję, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania (niepotrzebne skreślić). Pożyczkę zostanie przelana na konto bankowe Pożyczkobiorcy: ……………………………………………….……………

§ 2

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres …..… miesięcy w ratach miesięcznych: pierwsza rata ………… zł., następne raty po …………… zł. 2. Spłata pierwszej raty nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wypłacono pożyczkę. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonywać spłat systematycznie co miesiąc - według ustaleń w ust. 1, aż do pełnego zwrotu pożyczki. 4. W przypadku szczególnych zdarzeń losowych, na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, możliwe jest odroczenie lub zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 3 miesięcy w całym okresie spłaty.

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia swojego Pracodawcę oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni do potrącania należnych rat pożyczki określonych w § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu osobistego miesięcznego wynagrodzenia za pracę poczynając od podanego dnia spłaty pierwszej raty.

§ 4

Rozwiązanie lub ustanie stosunku nie powoduje zmiany warunków spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku tym Pracodawca, przed rozwiązaniem umowy i wydaniem świadectwa pracy, ustali pisemnie z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki.

§ 5

Urlopy wychowawcze, bezpłatne, przejście na emeryturę (rentę) i inne okresy, za które Pożyczkobiorca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, nie zwalniają pożyczkobiorcy z obowiązku spłacenia miesięcznych rat z tytułu pobranej pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznych spłat pożyczki we własnym zakresie na konto bankowe Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, 32-744 Łapczyca: Nr 04 8589 0006 0260 0110 0004 0003.

§ 6

1. W przypadku braku możliwości potrącenia raty pożyczki z wynagrodzenia lub niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę w danym miesiącu (miesiącach), Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochnia dokonuje odpowiedniego potrącenia raty pożyczki z wynagrodzenia poręczycieli wskazanych we wniosku o pożyczkę. 2. Wniosek o pożyczkę poręczyli: - Pani/Pan: …………………………., zam. ………………………, PESEL ............... - Pani/Pan: …………………………., zam. ………………………, PESEL ...............

§ 7

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej.

§ 8

1. Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie – a także we wniosku o udzielenie pożyczki i w decyzji, o której mowa w § 1 umowy – są przetwarzane wyłącznie w celu przyznania świadczenia socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 800 z p. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, 32-744 Łapczyca 334, e-mail: gzosip@szkolagminabochnia.pl 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, którą przedstawiono Pożyczkobiorcy wraz z niniejszą umową.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a spory rozstrzyga Sąd Rejonowy w Bochni.

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Pożyczkobiorca, Pracodawca, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni. ……………………………….. (podpis Pożyczkobiorcy) ...…………………………… (podpis Administratora)

Do pobrania: