Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej

Umowa w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pracownikom zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

zawarta w Bochni w dniu 25 maja 2015r. przez:

 1. Gminne Przedszkole w Bogucicach, Bogucice 172, 32-711 Bogucice, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Dorotę Haber.
 2. Gminne Przedszkole w Brzeźnicy, Brzeźnica 168, 32-700 Bochnia, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Dorotę Kluz.
 3. Gminne Przedszkole w Cikowicach, Cikowice 69, 32-700 Bochnia, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Agatę Dybzę.
 4. Gminne Przedszkole w Gawłowie, Gawłów 64, 32- 711 Bogucice, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Jolantę Flaczyńską.
 5. Gminne Przedszkole w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Marię Skowronek.
 6. Gminne Przedszkole w Nieszkowicach Wielkich, Nieszkowice Wielkie 67, 32-700 Bochnia, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Stanisławę Smoter.
 7. Gminne Przedszkole w Proszówkach, Proszówki 19, 32-700 Bochnia, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Edytę Rzącę.
 8. Zespół Szkół Gminnych w Baczkowie, Baczków 23, 32-708 Dziewin, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Wiesławę Kowalską.
 9. Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach, Bogucice 83, 32-711 Bogucice, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Beatę Biernat-Kuczek.
 10. Zespół Szkół Gminnych w Brzeźnicy, Brzeźnica 180, 32-700 Bochnia, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Ewę Czajkowską.
 11. Zespół Szkół Gminnych w Damienicach, Damienice 11, 32-700 Bochnia, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Joannę Święch.
 12. Zespół Szkół Gminnych w Dąbrowicy, Dąbrowica 67, 32-744 Łapczyca, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Mariolę Pilch.
 13. Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie, Gawłów 64, 32-711 Bogucice, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Małgorzatę Kozłowską.
 14. Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy, Łapczyca 437, 32-744 Łapczyca, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Krystynę Paruch.
 15. Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych, Nieszkowice Małe 112, 32-744 Łapczyca, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Jolantę Naporę.
 16. Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich, Nieszkowice Wielkie 67, 32-700 Bochnia, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Annę Gut.
 17. Zespół Szkół Gminnych w Pogwizdowie, Pogwizdów 26, 32-700 Bochnia, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Grażynę Wołowczyk.
 18. Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Proszówki 365, 32-700 Bochnia, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Martę Orłowską.
 19. Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu, Siedlec 143, 32-744 Łapczyca, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Emilię Leo.
 20. Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach, Stanisławice 306, 32-015 Kłaj, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Iwonę Wełnę.
 21. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni, 32-744 Łapczyca 334, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Ziębę – zwanymi dalej Pracodawcami.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 111) – zwanej dalej ustawą – postanawia się, co następuje:

§ 1
 1. Pracodawcy wymienieni na wstępie niniejszej umowy prowadzą wspólną działalność socjalną w zakresie udzielania pracownikom zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach ustawy oraz niniejszej umowy.
 2. Wspólna działalność socjalna, prowadzona na podstawie niniejszej umowy, jest kontynuacją działalności prowadzonej wcześniej w oparciu o porozumienia przedszkoli Gminy Bochnia z dnia 16 marca 1999r. i szkół Gminy Bochnia z dnia 22 stycznia 1999r.
 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana wszystkim pracownikom zatrudnionym u Pracodawców w formie:
  1. zwrotnej pożyczki na remont mieszkania lub domu mieszkalnego – w wysokości do 6.000 (słownie: sześć tysięcy) zł. jednorazowo,
  2. zwrotnej pożyczki na modernizację, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania – w wysokości do 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł. jednorazowo.
§ 2
 1. Pracodawcy oświadczają, że przystąpienie do niniejszej umowy zostało uzgodnione z zakładowymi organizacjami związków zawodowych działających u każdego z Pracodawców lub z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, w przypadku Pracodawców, u których nie działa zakładowa organizacja związkowa. Uzgodnienia stanowią załącznik do niniejszej umowy.
 2. Pracodawcy, będący stronami umowy, upoważniają niniejszym Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni – zwanego dalej Administratorem – do administrowania i koordynowania wspólną działalność socjalną w zakresie udzielania pracownikom zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, w tym szczególnie do:
  1. ustalania rocznego planu finansowego wspólnej działalności – w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia,
  2. podpisywania decyzji w sprawie przyznania pomocy na cele mieszkaniowe – w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia
  3. podpisywania umów z pracownikami o udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe,
  4. podpisywania wszelkich dyspozycji pieniężnych towarzyszących tej działalności,
  5. opracowywania rocznych sprawozdań z realizacji planu finansowego.
 3. W przypadkach dłuższej (ponad jeden miesiąc) nieobecności Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni albo w sytuacji, gdy występuje on w roli korzystającego ze świadczenia socjalnego, zadania Administratora w zakresie opisanym w ust. 2 pkt. 2 i 3 pełni zastępczo Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy.
 4. Po podpisaniu niniejszej umowy, każdy Pracodawca nadal prowadzi własną działalność socjalną w ramach innych świadczeń i w oparciu o własne uregulowania w tej sprawie.
§ 3
 1. Wspólną działalność socjalną prowadzi się z wykorzystaniem środków zgromadzonych dotychczas jako fundusz mieszkaniowy na wspólnym rachunku bankowym w ramach porozumień, o których mowa w § 1 ust, 2.
 2. Ustala się, że na dzień podpisania niniejszej umowy wartość funduszu mieszkaniowego wynosi 539.478,22 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 22/00) zł, w tym środki na rachunku bankowym 230.978,22 zł, a w formie należności, czyli udzielonych i spłacanych pożyczek, 308.500,00 zł.
 3. Nie ustala się dodatkowych udziałów finansowych Pracodawców ponoszonych na wspólną działalność socjalną, za wyjątkiem odsetek bankowych, które będą naliczane od środków własnych zakładowych funduszy świadczeń socjalnych każdego z Pracodawców i przekazywane na rachunek bankowy wydzielony dla prowadzenia wspólnej działalności socjalnej.
 4. Z dniem podpisania niniejszej umowy środki funduszu mieszkaniowego, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na odrębny rachunek bankowy otwarty przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni.
§ 4
 1. Czynności związane z bieżącym administrowaniem wspólną działalnością socjalną prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni – w ramach swoich statutowych zadań.
 2. Obsługę księgową wspólnej działalności zapewnia Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni – w ramach swoich statutowych zadań.
§ 5
 1. Administrator ustala roczny plan finansowy wspólnej działalności oraz podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy na cele socjalne w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia.
 2. Administrator, corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przekazuje wszystkim jednostkom będącym stronami Umowy sprawozdanie z realizacji funduszu mieszkaniowego za ubiegły rok.
§ 6
 1. Szczegółowe zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej określa „Regulamin udziełania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia", stanowiący załącznik do niniejszej umowy i zwany dalej Regulaminem.
§ 7
 1. Pracodawcy zawierają niniejszą umowę na czas nieokreślony.
 2. Każdy Pracodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, pod warunkiem przedstawienia w tej sprawie zgody działającej u niego zakładowej organizacji związków zawodowych lub zgody podpisanej przez pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów, w przypadku Pracodawców, u których nie działa zakładowa organizacja związkowa.
 3. Po rezygnacji Pracodawcy ze wspólnej działalności, spłata pożyczek zaciągniętych wcześniej przez jego pracowników trwa nadal zgodnie z umową o przyznaniu pożyczki.
 4. W przypadku rezygnacji Pracodawcy ze wspólnej działalności socjalnej, przejmuje on część funduszu mieszkaniowego w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby etatów pracowniczych zanotowanych u Pracodawcy oraz jednostkowego udziału w funduszu mieszkaniowym wyliczonego na jeden etat pracowniczy z uwzględnieniem liczby etatów zarejestrowanych u wszystkich Pracodawców w dniu rezygnacji. Przejęcie następuje w okresie dwóch lat w równych częściach co kwartał – na koniec danego kwartału.
§ 8
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz zgody wszystkich stron umowy, przy czym zapisy § 2 ust 1 mają zastosowanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i kodeksu cywilnego.
 3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – dla Administratora. Pracodawcy i związki zawodowe otrzymają po 1 egz. kopii umowy.
 4. Tracą moc: Porozumienie z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej szkół w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe oraz Porozumienie z dnia 16 marca 1999r. w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przedszkoli w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe.

Bochnia, dnia 25 maja 2015r.

Podpisy Pracodawców:

[...]


Do pobrania: