Regulamin – załącznik do umowy z dnia 25 maja 2015r. o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej

REGULAMIN

udzielania świadczenia socjalnego – pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Bochnia

§ 1

Regulamin stanowi integralną część umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej i podlega wszelkim unormowaniom przywołanym w tej umowie.

§ 2
 1. Uprawnionymi do korzystania z funduszu mieszkaniowego są wszyscy pracownicy zatrudnieniu u Pracodawców w formie umowy o pracę – bez względu na czas trwania umowy oraz pracownicy Pracodawców przebywający na rencie lub emeryturze – zwani dalej Pracownikami.
 2. Pracownik ma prawo złożyć wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli bezpośrednio przed jego złożeniem przepracował co najmniej 12 miesięcy u Pracodawców.
 3. Pracownik mający umowę na czas określony zobowiązany jest spłacić pożyczkę w okresie trwania umowy o pracę.
 4. Ze środków funduszu mieszkaniowego można korzystać nie częściej niż raz w roku w jednej z form:
  1. zwrotnej pożyczki na remont mieszkania lub domu mieszkalnego,
  2. zwrotnej pożyczki na modernizuję, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania.
§ 3
 1. Warunkiem uzyskania przez Pracownika pożyczki jest:
  1. złożenie do właściwego Pracodawcy wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
  2. całkowita spłata poprzednio otrzymanej pożyczki – dokonana w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o kolejna pożyczkę;
  3. pisemne poręczenie dwóch innych Pracowników czynnych zawodowo, zatrudnionych na czas nieokreślony i aktualnie świadczących pracę u Pracodawców, którzy pisemnie potwierdzają odpowiednie zobowiązanie na wniosku i umowie w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe;
  4. podpisanie z Administratorem umowy w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
 2. W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę na modernizuję, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania, dodatkowym warunkiem jest przedstawienie dokumentów (potwierdzonych przez Pracownika kopii) odpowiednich do deklarowanego przedsięwzięcia, to jest:
  1. urzędowego zezwolenia na budowę lub modernizację domu albo modernizację mieszkania,
  2. umowy lub innego aktualnego dokumentu potwierdzającego nabycie (zamiar nabycia) przez Pracownika mieszkania lub domu.
 3. Pracownik, który nie spełni powyższych warunków jest powiadamiany przez Administratora o konieczności odpowiednich uzupełnień. W tym przypadku termin wpływu wniosku rejestrowany jest ponownie, w momencie dokonania uzupełnień.
§ 4
 1. Pracodawca przyjmując wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe potwierdza na nim datę wpływu i fakt zatrudnienia u siebie Pracownika oraz obu poręczycieli, a następnie przekazuje niezwłocznie wniosek do Administratora.
 2. Administrator rejestruje wnioski według dat wpływu i rozpatruje je w oparciu o procedury i zasady ustalone w niniejszym regulaminie – w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia.
 3. Przedstawicie organizacji zakładowych związków zawodowych potwierdzają fakt uzgodnienia podpisami pod decyzją w sprawie przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe.
 4. Decyzję w sprawie przyznanie Pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe podpisuje Administrator (wzór decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 5. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3 i 4, Pracownik i Administrator podpisują umowę w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe.
§ 5
 1. Wnioski o przyznanie pożyczki można składać w dowolnych terminach, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Termin do złożenia wniosku o pożyczkę na cele określone w § 2 ust. 4 ppkt. b wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia uzyskania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2.
 3. Wnioski rozpatrywane są co miesiąc – w ostatnim tygodniu miesiąca, z wyłączeniem okresu przypadającego na letnie ferie szkolne.
 4. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data ich wpływu do Pracodawcy lub – w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu – data wpływu zarejestrowana przez Administratora.
 5. W przypadku zbiegu terminów złożenia kilku wniosków, priorytet mają wnioski Pracowników, którzy:
  • w ostatnich 36 miesiącach, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie korzystali z funduszu mieszkaniowego,
  • zatrudnieni są na czas nieokreślony,
  • zakończyli spłatę poprzedniej pożyczki wcześniej od innych Pracowników.
 6. Zasady przywołane w ust. 3 i 4 nie mają zastosowania wobec Pracowników dotkniętych klęską żywiołową, którzy w takich przypadkach mają prawo otrzymać pożyczkę w pierwszej kolejności.
§ 6
 1. Termin realizacji wniosku, to jest podpisania umowy w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe i wypłaty pożyczki na konto bankowe Pracownika, uzależniony jest od aktualnego stanu funduszu mieszkaniowego na koncie bankowym.
 2. W umowie w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe zamieszcza się między innymi kwotę całkowitą pożyczki oraz plan zwrotu pożyczki, czyli datę (miesiąc) rozpoczęcia zwrotu, a także ilość i wysokość miesięcznych rat zwrotu.
§ 7
 1. Ustala się następujące terminy zwrotu pożyczki zaciągniętej przez Pracownika:
  1. na remont mieszkania lub domu mieszkalnego – nie dłużej niż w czasie 24 miesięcy,
  2. na modernizuję, budowę lub zakup domu mieszkalnego, a także modernizację lub zakup mieszkania – nie dłużej niż w czasie 36 miesięcy.
 2. Okres zwrotu liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Administrator zlecił przelanie pożyczki na konto bankowe Pracownika.
 3. W każdym czasie Pracownik może zgłosić – poprzez swojego Pracodawcę do Administratora – pisemną dyspozycję o skróceniu umownego terminu zwrotu pożyczki i zwiększeniu miesięcznej raty tego zwrotu.
 4. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek Pracownika i po uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia – Administrator może odroczyć lub zawiesić zwrot pożyczki na okres do 3 miesięcy.
 5. W przypadku ustania lub rozwiązania stosunku pracy Pracownika w trakcie trwania umowy w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe, pożyczka jest zwracana zgodnie z planem określonym w tej umowie.
 6. W przypadku, gdy Pracownik przerywa zwrot pożyczki i jednocześnie nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, a Administrator nie ma możliwości potrącania kolejnej miesięcznej raty z wynagrodzenia Pracownika zgodnie z umownym planem zwrotu, obowiązek zwrotu pożyczki przejmują poręczyciele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 7. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe podlega umorzeniu wyłącznie w przypadku śmierci Pracownika, który ją otrzymał.
§ 8

Załącznikami do niniejszego regulaminu są:

 1. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 1);
 2. Wzór decyzji w sprawie przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 2),
 3. Wzór umowy w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 3).

Podpisy Pracodawców:

[...]


Do pobrania: