Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Prawo miejscowe — Rada Gminy Bochnia

Indeks roczników

2018

 • Uchwała Nr XXXIX/363/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r.

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

 • Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r.

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia.

 • Uchwała Nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnego programu w wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu.

 • Uchwała Nr XXXVII/349/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia.

 • Uchwała Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r.

  w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018r.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

© GZOSiP Bochnia – 2018