Gmina Bochnia / Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Prawo miejscowe — Rada Gminy Bochnia

Indeks roczników

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Uchwała Nr XXXVI/278/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r.

  AKT NIEAKTUALNY
  w sprawie przystąpienia Gminy Bochnia - organu prowadzącego Zespół Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy - do realizacji projektu pn. „SZAŁ - Szkolna Akademia Łamigłowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Kina w Krakowie

 • Uchwała Nr XXXV/267/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r.

  w sprawie przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.[DZ. URZ. WOJ. 2010.615.4911]

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 • Uchwała Nr XIII/101/00 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2000 r.

  AKT NIEAKTUALNY
  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

© GZOSiP Bochnia – 2020